Regulamin sklepu www.shop.deemeed.com

REGULAMIN 24.10.2014

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.shop.deemeed.com, jest firma:

DEEMEED Tomasz Jasiński,
z siedzibą w 58-260 Bielawa,
ul.Nowobielawska 38/2, Polska

tel.: +48 603 573 890 
fax +48 74 833 44 71
Email : info@deemeed.com
Website : www.deemeed.com

Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.shop.deemeed.com, który prowadzony jest przez 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca lub Sprzedający:
DEEMEED Tomasz Jasiński, z siedzibą w 58-260 Bielawa, Nowobielawska 38/2, Polska

Klient osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

 

Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.shop.deemeed.com

Produkt produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie.

Cena cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są w EURO i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

Koszty dostawy koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawca firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Zamówienie zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.

Miejsce dostawy adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na terenie całego świata.

Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów tekstylnych i akcesoriów motocyklowych przy wykorzystaniu sieci Internet.

Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie całego świata..

Dostępność Produktów jest aktualizowana codziennie w godzinach 8.30 i 16.00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów, objętych obowiązującą w określonym czasie promocją.

Sprzedawca informuje, że komputer Klienta i oprogramowanie komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej i z dostępem do Internetu.

Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod nr 669 677 777, (74) 833 44 71, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

*(koszt połączenia wg stawek operatora)

 

§ 2

Składanie Zamówień

Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:

poprzez stronę internetową Sklepu: www.deemeed.coml;

poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: shop@deemeed.com

telefonicznie pod nr tel. 669 677 777, (74) 833 44 71

wysyłając formularz zamówienia zamieszczony w katalogach prezentujących Produkty.

Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:

dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do "koszyka zamówień");

wypełnieniu formularza rejestracyjnego (rejestracja), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej;

zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu.

Klient ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu, bez konieczności rejestracji i logowania się, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza, znajdującego się pod zakładką "Szybkie zakupy".

Klient może złożyć Zamówienie również za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres shop@deemeed.com lub telefonicznie pod nr tel. 669 677 777, (74) 833 44 71 .

Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy, nazwę Produktu, kod Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firm).

Dokonywanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu i za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest 24 godziny na dobę.

Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

*(koszt połączenia wg stawek operatora)

 

§ 3

Zawarcie umowy sprzedaży

Po złożeniu Zamówienia Klient w ciągu 2 godzin otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z wyszczególnieniem nazwy Produktu, numeru Produktu, ilości sztuk, ceny Produktu, kosztów dostawy, sposobu dostawy, całkowitej sumy do zapłaty, Miejsca dostawy.

Wszystkie zamówienia złożone do godziny 12 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 12 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy.

W ciągu kolejnych 2 dni roboczych Klient otrzyma e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji wraz z informacją o terminie, w jakim Dostawca (kurier) dostarczy przesyłkę i numerze paczki, z zastrzeżeniem ust. 4. Termin, o którym mowa liczony jest od dnia złożenia Zamówienia - w przypadku wyboru płatności "za pobraniem" albo od dnia zapłaty - w przypadku wyboru innej formy płatności.

Jeśli w chwili otrzymania Zamówienia, w magazynie sprzedawcy brak jest zamówionego Produktu, e-mail, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Klient otrzyma z chwilą, gdy zamówiony Produkt będzie dostępny. W przypadku niedostępności zamówionego Produktu przez okres 7 dni od dnia złożenia zamówienia, § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego, w przypadku, gdy Klient nie podał wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT na adres elektroniczny Klienta, co Klient niniejszym akceptuje.

 

§ 4

Realizacja Zamówień, terminy dostawy

Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni.

W przypadku, gdy w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sprzedawcy znajduje się zamówiony Produkt, termin dostawy wynosi maksymalnie 10 dni roboczych z wyjątkiem sobót.

Termin dostawy liczony jest od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie możliwym zrealizowanie Zamówienia z uwagi na niedostępność zamówionego Produktu, wówczas Sprzedawca, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który w takim przypadku może: anulować Zamówienie, wyrazić zgodę na realizację Zamówienia w częściach, zmienić jego zawartość (np. zrezygnować z części Produktów) lub wyrazić zgodę na zmianę terminu dostawy. W przypadku anulowania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli klient dokonał przedpłaty.

 

§ 5

Dostawa Towaru

Koszty dostawy

Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Produktu w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

Klient w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 3 zostanie poinformowany o wysłaniu Produktu z magazynu Sprzedawcy.

Koszt dostawy Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów (uzależniony jest od wagi wybranego Produktu oraz od wybranej formy płatności).

W przypadku, gdy wybrany Produkt ma wagę powyżej 30 kg lub wymiary powyżej 78 cm x 50 cm x 50cm, koszt dostawy zostanie ustalony przez Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy indywidualnie z Klientem.

W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient niebędący konsumentem powinien odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

 

§ 6

Płatności

Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

- przy dostawie Produktu za pobraniem  za pośrednictwem Dostawcy;

- wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy (np. przelewem) - w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia;

- płatności Paypal na konto: info@deemeed.com

- kartą kredytową lub e-przelewem - za pośrednictwem Serwisu Six Payment Services.

 

W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy:

IBAN: PL09 1750 1064 0000 0000 2060 6193 (konto walutowe w walucie EUR),

prowadzone przez: Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska

 

Możliwa jest również płatność gotówką za pobraniem, w dniu odbioru Produktu, za pośrednictwem Dostawcy.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu Six Payment Services.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów wysłanych do Klientów niebędących konsumentami do momentu zapłaty Ceny.

 

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od Umowy

Zgodnie z np. 7 ust. 1 ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) ("Ustawa"), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu. (wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera formularz zwrotu/reklamacji

- załącznik nr 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, na zasadzie wskazanej w ust. 1, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Zwracany produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy, podany w § 1.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w np. 10 ust. 3 Ustawy, tj.

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy;

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

- dostarczania prasy;

- usług w zakresie gier hazardowych.

 

Niezależnie od uprawnień konsumenta, przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia dostarczenia Produktu.

 

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca pokrywa Koszty dostawy. Klient będący konsumentem pokrywa jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. Uprzednio zapłacone Koszty dostawy zostaną zwrócone wraz ze zwrotem ceny odesłanego Produktu.

 

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie niektórych spośród nabytych Produktów, Koszty dostawy zostaną mu zwrócone w kwocie obliczonej proporcjonalnie do wagi zwracanych Produktów, według której obliczono Koszty dostawy lub w kwocie uiszczonej przez konsumenta, w przypadku, zwrotu Produktu, o którym mowa w § 5 ust. 4.

W przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą.

 

§ 8

Reklamacje

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową Produktu, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem przyczyny reklamacji, z podaniem swoich danych, w tym adresu email lub numeru telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Reklamację i reklamowany produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy, podany w § 1. Wzór reklamacji stanowi formularz reklamacji (załącznik nr 1)

Aby skorzystać z możliwości odbioru reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę , należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie formularza reklamacji na adres wskazany w ust. 2 powyżej.

Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.

Klient będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia lub formularza reklamacji, o którym mowa w ust. 2 powyżej przed upływem terminu.

Klient nie będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

 

§ 9

Gwarancja jakości Produktu

DEEMEED Tomasz Jasiński, Nowobielawska 38/2, 58-260 Bielawa, Polska udziela gwarancji:

- na wszystkie Produkty wykonane z materiału Cordura. Okres gwarancji wynosi 30 lat od dnia zakupu (pod warunkiem zarejestrowania produktu na stronie internetowej http://www.deemeed.com/product-registration/

- na wszystkie Produkty wykonane z materiałów Cordura łączonych z materiałami takimi jak skóra naturalna, nylon balistyczny lub z materiałów takich jak nylon balistyczny. Okres gwarancji wynosi 5 lat od dnia zakupu;

- na wszystkie Produkty wykonane z materiału nylon (tj. pokrowce przeciwdeszczowy). Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu

 

Jeśli w okresie gwarancji ujawnią się wady, gwarant w terminie do 21 dni wymieni Produkt na wolny od wad lub zwróci uiszczoną Cenę.

Klient może realizować uprawnienia wynikające z gwarancji, o której mowa w ust. 1 za pośrednictwem Sprzedawcy. Wówczas obowiązek, o którym mowa w ust. 2 realizować będzie Sprzedawca.

Złożenie reklamacji może nastąpić przy wykorzystaniu formularza reklamacji (załącznik nr 1), który wypełniony należy wysłać na adres: siedziby Sprzedawcy, lub poprzez zawiadomienie Sprzedawcy w innej formie. W takiej reklamacji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, data zakupu i opis wady oraz dołączyć kopię faktury VAT lub inny dowód zakupu, a także wskazać, czy Klient korzysta z uprawnień przysługujących mu z mocy ustawy (w przypadku konsumentów - z tytułu niezgodności Produktu z umową, w przypadku przedsiębiorców - z tytułu rękojmi) czy też wynikających z niniejszej gwarancji. Klient powinien również przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy, a w celu skorzystania z możliwości odbioru Produktu przez Sprzedawcę - skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

W przypadku Produktów innych niż Produkty marki DEEMEED, udzielenie gwarancji zależy od Producenta i potwierdzone jest wydaniem karty gwarancyjnej załączonej do Produktu.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

§ 10

Odpowiedzialność Sprzedawcy

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

 

§ 11

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.

Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia.

Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

§ 12

Informacje handlowe, opinie Klientów

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, takich jak: ofert, informacji o nowościach, wyprzedażach i akcjach specjalnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera na stronie www.conrad.pl). Rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym i handlowym można dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu lub na stronie www.conrad.pl) w zakładce newsletter.

W przypadku otrzymania przez Klienta informacji handlowej zawierającej prośbę o wyrażenie opinii o zakupionym Produkcie, Klient może napisać opinię i zamieścić ją na stronie www.conrad.pl). W takim przypadku, jeśli opinia stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Klient z chwilą udostępnienia opinii Sprzedawcy, udziela nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji wyłącznej na korzystanie z utworu przez czas nieoznaczony na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2.2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

Sprzedawca zastrzega, że nie będzie przechowywał i wyświetlał opinii, zawierającej treści niezgodne z ust. 4 poniżej.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opinii treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, a ponadto treści z użyciem wyrazów powszechnie uznanych za obelżywe; treści mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, treści zawierających odesłania do innych stron internetowych; tekstów mających charakter utworu, pochodzących od osób trzecich, chyba że publikacja mieści się w ramach prawa cytatu; innych treści niezgodnych z prawem, a ponadto treści mających charakter reklamowy usług lub produktów podmiotów innych niż Sprzedawca.

Klient zamieszczając opinię wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy lub Sprzedawca komentowali jego wypowiedzi.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.

Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem zmian.

Zalaczniki:

zalacznik 1 - wzór formularza reklamacji

Pobierz formularz reklamacji w formacie PDF

zalacznik 2 - wzór formularza zwrotu towaru

pobierz formularz zwrotu towaru w formacie PDF